en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Ratusz Staromiejski

 
Zwiedzanie, informacje

Dziś Ratusz Staromiejski jest siedzibą Muzeum Okręgowego, którego zbiory doskonale obrazują dawną świetność Torunia i jego wysoką kulturę artystyczną.
Wewnątrz mieści się kilka dużych wystaw, ale poza tym uwagę zwraca samo wyposażenie Ratusza.
 
Zwiedzanie z przewodnikiem zajmuje do 2 godzin.
 
Więcej informacji o zwiedzaniu tutaj
O Ratuszu Staromiejskim tutaj
 
Zwiedzanie z przewodnikiem, rezerwacja biletów wstepu: Toruński Serwis Turystyczny
tel. 56 621 02 32
Rezerwacje zwiedzania: e-mail: biuro@przewodnik.torun.pl
.
 
 
 
Architekura gotycka klasy światowej.
Toruński Ratusz Staromiejski należy do najbardziej imponujących takich obiektów w Polsce i jest jednym z największych w świecie, którego wieża z 1274 roku jest najstarszą wieżą tego typu w tej części Europy. Ratusz toruński należy do najwybitniejszych osiągnięć średniowiecznej architektury mieszczańskiej w Europie. Doskonałe i wyważone proporcje tego monumentalnego gotyckiego gmachu, a także jego bogate i cenne artystycznie wyposażenie dowodzą kunsztu i smaku architektonicznego dawnego patrycjatu toruńskiego, dla którego Ratusz był dumą i świadczył o ekonomicznej potędze miasta - dawnego emporium handlowego Hanzy.
Był też najbardziej reprezentacyjnym świeckim gmachem w mieście, miejscem doniosłych wydarzeń i wielkich uroczystości oraz kwaterą królów polskich nadzwyczaj często odwiedzających Toruń.
Dziś jest siedzibą Muzeum Okręgowego, którego zbiory doskonale obrazują dawną świetność miasta i jego wysoką kulturę artystyczną.

Więcej o Ratuszu Staromiejskim tutaj.
poleć artykuł

Lokalizacja
« poprzednia stronanastępna strona »
Komentarze użytkowników (64)
온라인바카라, 2022-12-13 07:51:14
Hello, I am one of the most impressed people in your article. https://evo-casino24.com/ I'm very curious about how you write such a good article. Are you an expert on this subject? I think so. Thank you again for allowing me to read these posts, and have a nice day today. Thank you.
카지노온라인, 2022-12-14 08:08:05
I finally found what I was looking for! I'm so happy. https://evo-casino24.com/ Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting.
michela, 2022-12-15 10:18:24
Thank you very much for these great cake recipes, I have learned a lot from your web blog https://quordlegame.net
Brian, 2022-12-16 16:03:41
Post was quite fascinating. I'm just getting started here. Your site has a ton of great content, especially the debate. https://stuccorepairsarasotafl.com/siesta-key/
jaeseu, 2022-12-17 03:54:01
I've been troubled for several days with this topic. But by chance looking at your post solved my problem
I will leave my blog, so when would you like to visit it?

제이나인 인터넷 카지노
제이나인 카지노 검증 사이트
제이나인 카지노 꽁 머니
제이나인 카지노 룰렛
제이나인 카지노 추천
https://www.j9korea.com
majorcasino, 2022-12-21 09:28:55
This is the perfect post. It helped me a lot. If you have time, I hope you come to my site and share your opinions. Have a nice day.
https://majorcasino.org/
카지노게임추천, 2022-12-25 10:40:40
I was impressed by your writing. Your writing is impressive. I want to write like you. https://evo-casino24.com/ I hope you can read my post and let me know what to modify. My writing is in I would like you to visit my blog.
Jacket Oria, 2022-12-31 10:50:59
You visit many websites for great jackets. But this site is amazing I order this site for new jackets and I'm really shocked this jacket is the same as the picture. this is my first experience and is really amazing. You also visit this site. https://www.jacketoria.com/ just clicks and enjoy the deals.
casino online, 2023-01-05 03:22:03
I've been searching for hours on this topic and finally found your post I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?
http://maps.google.it/url?q=https%3A%2F%2Fcasinosite.asia%2F
Joe, 2023-01-06 05:58:01
I wanna join the tour. Can it still be working well?
https://papaspizzeria.io/
casino online, 2023-01-09 02:58:23
I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks  :D
http://clients1.google.es/url?q=https%3A%2F%2Fcasinosite.asia%2F
바카라사이트, 2023-01-30 05:30:09
I am very impressed with your writing https://royalcasino24.io/
I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see!
카지노게임사이트, 2023-02-04 10:46:07
It is my first visit to your blog, and I am very impressed with the articles that you serve. Give adequate knowledge for me. Thank you for sharing useful material. I will be back for the more great post. But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it?!
https://casinosite.asia/
safetoto, 2023-02-07 05:13:30
When I read an article on this topic, the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?
http://maps.google.dk/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fcasinosite.asia/
온라인바카라, 2023-02-09 08:05:46
Hello, I am one of the most impressed people in your article. https://evo-casino24.com I'm very curious about how you write such a good article. Are you an expert on this subject? I think so. Thank you again for allowing me to read these posts, and have a nice day today. Thank you.
Judy Thelma, 2023-02-15 05:56:47
This architecture is so eye-catching and unique. After reading this article, I really want to come there.
lbstokg, 2023-02-15 06:02:28
https://www.nytimeswordle.net/
NYT Wordle is an addictive word-guessing game. It challenges you to find a word through up to 6 guesses. Each word that is guessed comes with a set of clues that are presented in the form of color-coded tiles

nytimeswordle
카지노게임사이트, 2023-02-19 03:46:16
When I read an article on this topic, https://xn--o80b11omnnureda.com/
> the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?
Emma Brown, 2023-02-22 03:12:22
good
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ostatnia modyfikacja 30-03-2018 12:09
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):