en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Dziedzictwo kulturowe w kujawsko-pomorskiem

Ośrodki turystyki kulturowej
Klasyfikacja zabytków i miejscowości zabytkowych w województwie kujawsko-pomorski. Wszystkie zabytki nieruchome.
 
 
 
Zabytki archeologiczne
Niecodzienne kurhany neolityczne z ok. 4500-1700 r. p.n.e. to najstarsze ślady osadnictwa. Liczne na Kujawach są też grodziska kultury łużyckiej, z najsłynniejszym Biskupinem na czele
Etnografia
 
Odmienne grupy etniczne składają się na mozaikę kujawsko-pomorskiego. W wielu skansenach i muzeach etnograficznych można poznać ich kulturę, życie czy budownictwo
 
Zamki
 
Gotyckie zamki Zakonu Krzyżackiego są nieodłącznym elementem krajobrazu Ziemi Chełmińskiej. Ale nie tylko krzyżackie zamki znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim
       
Muzea
 
Zbiory sztuki w kujawsko-pomorskiem nie ograniczają się tylko do bogatych muzeów toruńskich. Ciekawe ekspozycje znaleźć można też w innych miejscowościach regionu
Zabytkowe kościoły
 
Najcenniejsze i najbardziej monumentalne to obiekty gotyckie przede wszystkim w Toruniu, ale też w Chełmnie, Chełmży. Natomiast najstarsze są romańskie kościoły kujawskie
Pałace i dworki
 
Dużo ziemiańskich siedzib szlacheckich, jakie istaniały na obszarze województwa, zostało zniszczonych w 1945 r. lub po II wojnie. Zostało jednak kilka, które zapraszają do odwiedzenia
Obiekty historyczno-wojskowe
Jedna z największych XIX-wiecznych twierdz obronnych w Toruniu, cytadela w Grudziądzu, ale też miejsca bitew od polsko-krzyżackich począwszy, czy miejsca pamięci narodowej
       
Zabytkowe układy urbanistyczne
 
Na obszar kujawsko-pomorskiego cywilizacja miejska dotarła za sprawą Krzyżaków, dlatego najstarsze i najcenniejsze miasta leżą na Ziemi Chełmińskiej
Zabytki działalności gospodarczej i techniki
Najcenniejsze i najciekawsze są te, które w momencie powstania były nowatorskie i niecodzienne, jak np. tężnie solankowe w Ciechocinku, Kanał Bydgoski, akwedukt w Fojutowie i in.
UNESCO & Pomniki Historii
 
Prestiżowe wyróżnienie zapewnia wpis na ekskluzywną Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale także na Listę Pomników Histori RP
 
 
.
Najcenniejsze miejsca dziedzictwa kulturowego w woj. kujawsko-pomorskim
 
 
Zespół klasztorny karmelitów w Trutowie na Ziemi Dobrzyńskiej
 
 
Zespół klasztorny bernardynów w Skępem na Ziemi Dobrzyńskiej
 
 
Rezerwat archeologiczny w Biskupinie
 
 
 
 
Chełmno - jedno z najcenniejszych miast zabytkowych w województwie kujawsko-pomorskim
 
Turystyka kulturowa, i jej odmiana - turystyka miejska, jest najsilniejszą dziedziną turystyki w województwie kujawsko-pomorskim.

Obszar obecnego województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzował się w przeszłości dużą różnorodnością kulturową, ale też polityczną i administracyjną. W skład jego weszły bowiem terytoria, których dzieje na przestrzeni wieków były odmienne, lub które w pewnych okresach dziejowych były politycznie zależne od różnych organizmów państwowych. Konsekwencje tego są widoczne do dziś i przejawiają się choćby w złożoności nazwy województwa, zachowaniu zróżnicowanych regionalnych i lokalnych atrybutów tożsamości kulturowej, odrębnością zachowanych materialnych i niematerialnych dóbr kultury, czy różnorodnością krajobrazu kulturowego. Skomplikowane dzieje terenów tworzących dziś województwo kujawsko-pomorskie, miały zasadniczy wpływ na stopień zachowania charakterystycznych dla poszczególnych grup cech tożsamości lokalnej.

Już we wczesnym średniowieczu istotne znaczenie dla osadnictwa miało tranzytowe położenie obszaru dzisiejszego województwa. Nie przypadkowo uważa się, że istotnym elementem kształtującym na przestrzeni wieków tożsamość kulturową było krzyżowanie się szlaków dolinnych (Dolina Dolnej Wisły, Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, Kotlina Toruńska), a co za tym idzie różnorodnych wpływów kulturowych, etnicznych i wyznaniowych. Wybrane komponenty krajobrazowe (np. Pojezierze Chełmińskie, Wysoczyzna Kujawska) w sposób istotny utrwalały lokalne nazwy, zwyczaje, obrzędy, sposoby gospodarowania przestrzenią. Zachowane zwyczaje i tradycje generalnie najsilniej akcentowane są w trzech grupach dotyczących m.in. obrzędów religijnych, uroczystości rodzinnych oraz obrzędów i wierzeń związanych z kalendarzem. Elementy kultury niematerialnej poszczególnych grup etnicznych kultywują również nieliczne zespoły folklorystyczne oraz twórcy ludowi (patrz też tutaj).

Materialne zasoby dziedzictwa kulturowego związane są m.in. z początkami działalności ludzkiej na obszarze województwa i reprezentowane przez około 38.300 stanowisk archeologicznych i 130 grodzisk nie posiadających własnej ekspozycji krajobrazowej. Najbardziej znany przykład wczesnego osadnictwa w regionie stanowi osiedle obronne z okresu kultury łużyckiej w Biskupinie na Pałukach. Ponadto wiele ciekawych i cennych zabytków archeologicznych z początków osadnictwa m.in. na terenie województwa posiada Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Miejska sieć osadnicza województwa należy do jednej z najstarszych w Polsce. Wymienić tu należy kilka najstarszych miast, m.in. Strzelno (prawa miejskie w 1231 r.), Toruń i Chełmno (1233 r.), Radzyń Chełmiński (1234 r.), Dobrzyń nad Wisłą (1239 r.), Brześć Kujawski (1250 r.), Chełmża (1251 r.), Radziejów (1252 r.), Włocławek (1255 r.), Żnin i Kcynia (1262 r.), Inowrocław (1267 r.).
Tymczasem zachowało się kilka przykładów zabytków wcześniejszych - romańskich (>>>) - kościołów w Strzelnie, Mogilnie, Inowrocławiu, Kruszwicy i fundamentów kościoła romańskiego w Kałdusie koło Chełmna. Powyższe przykłady wskazują o najwcześniejszym rozwoju form osadniczych głównie na terenach Ziemi Chełmińskiej i Kujaw. Są to jednocześnie obszary związane z najwcześniejszą historią państwa polskiego i Zakonu Krzyżackiego.

Na obszarze województwa znajduje się szereg wartościowych, historycznych zespołów urbanistycznych i pojedynczych zabytków architektury. Niektóre z zachowanych miejskich układów urbanistycznych wpisane zostały do rejestru zabytków (np. Toruń, Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Kruszwica), natomiast walory kulturowe Średniowiecznego Zespołu Miejskiego w Toruniu zostały uznane formą najwyższą w skali świata poprzez wpisanie w 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Ponadto Średniowieczny Zespół Miejski Torunia wraz z rezerwatem archeologicznym w Biskupinie oraz starym miastem w Chełmnie, jako jedyne w województwie uznane zostały przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

W strukturze osadnictwa województwa zachowało się ponad 25 tysięcy obiektów o historycznej wartości kulturowej, reprezentujących różne style architektoniczne, z czego najwięcej (8 %) znajduje się w Toruniu, mieście o najcenniejszym w Polsce - poza Krakowem - zespole urbanistycznym i architektonicznym. Toruń jest jednocześnie głównym i największym ośrodkiem turystycznym w województwie i jednym z kilku najważniejszych w Polsce.

Ewidencją i ochroną dóbr kultury w województwie zajmuje się Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Toruniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 13-04-2015 21:57
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):