en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Przeczytaj o Toruniu: literatura

W 1972 roku został wydany pierwszy tom "Bibliografii miasta Torunia". Jest to wykaz wszelkich prac piśmienniczych dotyczących Torunia. Umożliwia łatwe i szybkie znalezienie wydawnictw i opracowań na żądany temat.

Dotychczasowa "Bibliografia miasta Torunia", obejmująca dwie podstawowe, wielkie części, została przygotowana przez Henryka Baranowskiego.
Tom 1., wydany w 1972 roku obejmuje lata 1531-1971 i zawiera 4535 pozycji.
Tom 2., wydany w 1996 roku, obejmujący lata 1972-1993 i zawierający 3669 pozycji, poprzedziła 4-częściowa bibliografia zamieszczona w Rocznikach Toruńskich; obejmowała ona lata 1972-1989 i ukazywała się w czterech kolejnych numerach Rocznika. Korzystanie z niej było niedogodne z racji rozproszenia materiałów, stąd postanowiono dokonać jej skomasowania i uzupełnienia o lata 1990-1993 i częściowo o nieopracowane dotąd sprzed 1972 roku. Tak powstał tom 2. "Bibliografii".
Uzupełnieniem, a właściwie kontynuacją są bibliografie opracowane przez Urszulę Zaborską, pracownika naukowego Biblioteki Uniwersyteckiej, zamieszczone w Rocznikach Toruńskich: za lata 1994-1997 (2090 pozycji) w tomie 26 oraz za lata 1998-1999 (1713 pozycji) w tomie 27.

"Bibliografia" uwzględnia wszystkie publikowane w odpowiednich latach wydawnictwa, zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych, a także znakomitą większość prac niepublikowanych (np. prace magisterskie, doktorskie, opracowania Pracowni Konserwacji Zabytków, i inne) oraz artykuły prasowe (w tym wypadku pominięto jedynie informacje kronikarskie), będące nieraz jedynym drukowanym źródłem wiedzy.

Wykaz prac zawartych w "Bibliografii" podzielono tematycznie na następujące części: 1: dział ogólny, 2: położenie i rozwój przestrzenny miasta, 3: dzieje miasta, 4: zagadnienia prawno-administracyjne, 5: zagadnienia gospodarcze, 6: zagadnienia społeczne i narodowe, 7: zagadnienia komunalne, 8: wojskowość, 9: wyznania, 10: oświata, nauka, kultura, 11: architektura i budownictwo, zabytki i ich ochrona, 12: życie codzienne, obyczaje i język, 13: sport i turystyka, 14: Toruń w literaturze i muzyce, 15: osoby.
 

Najważniejsze pozycje dotyczące Torunia
 
Artyści w dawnym Toruniu, red. J. Poklewski,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń 1985

Bełkot J.: Wśród fratrów i konfratrów toruńskich. Z dziejów życia kulturalnego Torunia w latach 1920-1939,
Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń 1982

Bełkot J., Domańska B., Kaleta A., Sudziński R.: O życiu kulturalnym w Toruniu w latach 1945-1985, red. C. Niedzielski,
TTK, Toruń 1989

Biskup M., Labuda G.: Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo-Ideologia,
Gdańsk 1986

Ciesielska K.: Herb, pieczęcie i barwy Torunia,
Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń 1998

Cieślak T.: Przekształcenie Torunia w centrum polskości Pomorza Gdańskiego w drugiej połowie XIX wieku,
Rocznik Toruński, t. 12, Toruń 1977

Czaja R.: Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV i XV w.,
Toruń 1995

Czaja R.: Miasta pruskie a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną w późnym średniowieczu,
Toruń 1999

Czarciński I.: Bractwa w wielkich miastach państwa krzyżackiego w średniowieczu,
Toruń 1993

Czarciński I.: Przedstawiciele Torunia na zjazdach hanzeatyckich w XIV i 1. poł. XV w.,
Acta UNC. Historia, t. 11, Toruń 1977

Czarciński I.: Wpływ przynależności Torunia do związku miast hanzeatyckich na jego rozwój kulturalny,
Rocznik Toruński, t. 13, Toruń 1978

Dokurno W., Gessek M.: Kościół na Ziemi Chełmińskiej,
Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 1994

Domasłowski J.: Malowidła ścienne w toruńskich średniowiecznych wnętrzach mieszczańskich,
Rocznik Muzeum w Toruniu, t. 8, Toruń 1982

Dzieje sztuki Torunia (Błażejewska A., Kluczwajd K., Mansfeld B., Pilecka E., Tylicki J.)
Muzeum Okręgowe, Toruń 2009

Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV-XVIII wieku, red. J. Staszewski,
UMK, Toruń 1995

Flik J., Herdzin B.: Poczet królów polskich w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu,
Muzeum Okręgowe, Toruń 2000

Gąsiorowski E.: Ratusz Staromiejski w Toruniu,
Muzeum Okręgowe, Toruń 2004

Gąsiorowski E.: Toruńska kamienica mieszczańska,
ZN UMK, Nauki Historyczno-Społeczne, z. 16, Toruń 1966

Gumowski M.: Herbarz patrycjatu toruńskiego,
Roczniki TNT, R. 74, z. 3, Toruń 1970

Historia Torunia, red. M. Biskup,
Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, UMK,
t. 1 W czasach średniowiecza (do roku 1454), Toruń 1999

Historia Torunia, red. M. Biskup,
Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
t. 2, cz. 1 U schyłku średniowiecza i w początkach odrodzenia (1454-1548), Toruń 1992,
t. 2, cz. 2 W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1660), Toruń 1994,
t. 2, cz. 3 Między barokiem a oświeceniem (1660-1793), Toruń 1996

Historia Torunia, red. M. Biskup,
Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
t. 3, cz. 1 W czasach zaboru pruskiego (1793-1920), Toruń 2003
t. 3, cz. 2 W czasach Polski odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920-1945), Toruń 2006

Huppenthal J.: 400 lat drukarstwa w Toruniu 1569-1969,
PWN, Poznań 1969

Jasiński T.: Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna,
UAM, Poznań 1982

Jóźwiak S.: Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chełmińskiej w latach 1264-1343,
Toruń 1997

Kropidłowski Z.: Samopomoc w korporacjach rzemieślniczych Gdańska, Torunia i Elbląga (XIV-XVIII w.),
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1997

Królowie polscy w Toruniu, red. M. Biskup,
Muzeum Okręgowe, Toruń 1984

Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, red. Z. Zdrójkowski,
t. 1: Toruń 1972,
t. 2: nie ukazał się,
t. 3: Toruń 1974,
t. 4: Salmonowicz S.: Toruńskie Gimnazjum Akademickie w latach 1681-1817. Studium z dziejów nauki i oświaty, PWN, Poznań 1973

Kwiatkowska W.: Toruń miastem Hanzy,
Archiwum Państwowe, Toruń 2000

Kucharzewska J.: Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920,
Neriton, Warszawa 2004

Radzimiński A.: Biskupstwa państwa krzyżackiego w Prusach XIII-XV wieku. Z dziejów organizacji kościelnej i duchowieństwa,
Toruń 1999

Mikulski K.: Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII w.,
UMK, Toruń 1999

Niedzielska M.: Toruńskie cmentarze,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace popularno-naukowe nr 56, Toruń 1992
 
Nowe Miasto Toruń. 750 lat od lokacji
(red.) Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2014


Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI w., red. Z. H. Nowak,
Towarzystwo Naukowe Toruniu, UMK, Toruń 2000
 
Pszczółkowski M.: Toruńska architektura XX wieku,
Toruń 2011

Remer J.: Toruń. Historia - Ludzie - Sztuka,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, PWN, Poznań-Toruń 1970

Rymaszewski B.: Toruń w czasach Kopernika. Urbanistyka. Architektura. Sztuka,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1969

Salmonowicz S.: Myśl oświecenia w Toruniu,
Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń 1982

Salmonowicz S.: Szkice toruńskie z XVII-XVIII wieku,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1992

Salmonowicz S.: Toruń w czasach baroku i oświecenia,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, PWN, Warszawa, Poznań, Toruń 1982

Salmonowicz S.: Toruńskie czasopisma naukowe w XVIII w.,
Rocznik Toruński, t. 11, Toruń 1976

Sudziński R.: Toruń. Portret miasta,
Arkady, Warszawa 1988

Sudziński R.: Uwarunkowania i bariery rozwoju Torunia po II wojnie światowej,
Przegląd Regionalny, nr 1, Toruń 1995

Szkice toruńskie (XIII-XVIII w.), red. S. Hoszowski,
Wiedza Powszechna, Warszawa 1957

Tandecki J.: Cechy rzemieślnicze w Toruniu i Chełmnie. Zarys dziejów,
Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń 1983

Tandecki J.: Gospody i szynki w dawnym Toruniu (do roku 1793),
Rocznik Toruński, t.18, Toruń 1988

Tandecki J.: Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim,
Warszawa 1987

Tandecki J.: Średniowieczne księgi Wielkich Miast Pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej,
Toruń 1990

Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów, red. M. Biskup,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń 1983

Toruński Słownik Biograficzny,
t. 1, red. K. Mikulski, Towarzystwo Miłośników Torunia, Toruń 1998

Toruński Słownik Biograficzny,
t. 2, red. K. Mikulski, Towarzystwo Miłośników Torunia, UMK, Toruń 2000

Toruński Słownik Biograficzny,
t. 3, red. K. Mikulski, Towarzystwo Miłośników Torunia, UMK, Toruń 2002

Toruński Słownik Biograficzny,
t. 4, red. K. Mikulski, Towarzystwo Miłośników Torunia, UMK, Toruń 2004

Wałęga S.: Cudzoziemscy goście w XVIII-wiecznym Toruniu,
Rocznik Toruński, t. 14, Toruń 1979

Witkowski L.: Kultura muzyczna Torunia w latach międzywojennych,
Bydgoszcz 1978

Witkowski L.: Szkolnictwo muzyczne Torunia w latach 1921-1939,
Rocznik Toruński, t. 16, Toruń 1983

Wybitni ludzie dawnego Torunia, red. M. Biskup,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace popularnonaukowe nr 39, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń 1982

 
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 25-10-2016 11:05
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):